Sakramenty Kościoła

Bierzmowanie

(…) Przez sakrament bierzmowania [ochrzczeni] jeszcze doskonalej wiążą się z Kościołem i obdarzani są szczególną mocą Ducha Świętego, i w ten sposób jeszcze bardziej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do jej obrony. (KKK 1285)

Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu. (KKK1317)

Zaleca się, by świadkiem sakramentu bierzmowania był ktoś z rodziców chrzestnych, aby w ten sposób podkreślić jedność sakramentu bierzmowania z sakramentem chrztu. (zob. KKK 1311)

Chrzest

„Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów” /KKK 1213/

Eucharystia

Najbardziej czcigodnym sakramentem jest Najświętsza Eucharystia, w której sam Chrystus Pan jest obecny, ofiaruje się oraz jest spożywany i dzięki której Kościół ustawicznie żyje i wzrasta. Ofiara eucharystyczna, pamiątka śmierci i zmartwychwstania Pana, w której uwiecznia się Ofiara Krzyża, jest szczytem i źródłem całego kultu oraz życia chrześcijańskiego; oznacza ona i sprawia jedność Ludu Bożego, przez nią buduje się Ciało Chrystusa (…) [KPK 897]. Sprawowanie Eucharystii jest czynnością samego Chrystusa i Kościoła, w której Chrystus Pan, przez posługę kapłana, siebie samego, obecnego substancjalnie pod postaciami chleba i wina, składa w ofierze Bogu Ojcu, a wiernym – złączonym z Nim w Jego Ofierze – daje się jako duchowy pokarm. [KPK 899]

Szafarzem, który może sprawować w osobie Chrystusa sakrament Eucharystii, jest tylko kapłan ważnie wyświęcony. [KPK 900]

Małżeństwo

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” /KKK 1601/

Pogrzeb katolicki

Chrześcijański sens śmierci ukazuje się w świetle Misterium Paschalnego Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, w którym złożyliśmy naszą jedyną nadzieję. Chrześcijanin, który umiera w Chrystusie Jezusie, „opuszcza ciało i staje w obliczu Pana” (por. 2 Kor 5,8) [KKK 1681].

Pogrzeb kościelny, w którym Kościół wyprasza duchową pomoc zmarłym, okazuje szacunek ich ciału i równocześnie żywym niesie pociechę nadziei, należy odprawiać z zachowaniem przepisów liturgicznych. 

Kościół usilnie zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej. [KPK 1176]

Przy organizacji pogrzebu w Kancelarii Parafialnej należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • Odpis skrócony aktu zgonu z U.S.C.,
 • Dokument z U.S.C. „Część przeznaczona dla administracji cmentarza”,
 • przy pogrzebie osób, które zmarły za granicą Polski należy w kancelarii parafialnej przedłożyć w/w polskie dokumenty.

Sakrament chorych

„Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu” /KKK 1499/

Sakrament pokuty i pojednania

Sakrament święceń

Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje  on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat. (KKK 1536)

Z Parafii pw. Świętej Rodziny w Czarnej Białostockiej pochodzą następujące osoby, które przyjęły Sakrament święceń:

 • Bp Andrzej Jerzy Zglejszewski
 • Ks. Grzegorz Nienałtowski
 • Ks. Zbigniew Gwiazdowski
 • Ks. Piotr Puchalski
 • Ks. Michał Urban
 • Ks. Marcin Rydzewski
 • Ks. Michał Kalinin
 • O. Tomasz Rydzewski OCD